Ugrás a tartalomra

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

(regisztrált felhasználók, ügyfelek részére)

JoblinePro GbR.
Ust-IdNr.: DE 270733662
Burgstraße 71, 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler (Németország)
https://www.jobxpro.com/

természetes személyek személyes adatinak kezelésére vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztatója

Adatkezelő neve: JoblinePro GbR.
Verziószám: 1

E szabályzat hatálya kiterjed a szervezet tisztségviselőire, foglalkoztatottjaira és a szervezet adatvédelmi tisztviselőjére. Visszavonásig érvényes, esetleges módosítása esetén a verziószám feltűntetésével a cég által rendszeresített, erre szolgáló felületeken haladéktalanul közzéteendő.

Érvényes: 2022.01.01-től
 

1. fejezet Általános adatkezelési tájékoztató
 

1.1 Az Adatvédelmi Tájékoztató célja
A személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat azért írtuk össze, hogy bemutassuk, mit teszünk annak érdekében, hogy az Ön személyes adatait biztonságban és titoktartás mellett kezeljük. A dokumentum célja tájékoztatást adni az általunk gyűjtött személyes adatokról, valamint arról, hogy miért gyűjtjük, hogyan használjuk fel, milyen forrásokból szerezzük be, milyen célból gyűjtjük és kinek adhatjuk át a személyes adatokat, valamint hogy hol találhat további tudnivalókat arról, hogy mely személyes adatait dolgozzuk fel, és hogyan gondoskodunk ezek biztonságáról. Minden olyan kapcsolatot, amelyet munkaerő-közvetítéssel kapcsolatos szolgáltatások vonatkozásában cégünkkel alakít ki, a felhasználási feltételek szabályoznak.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha nem ért egyet a személyes adatai kezelésével vagy az adatvédelmi irányelvvel, akkor nem tudja igénybe venni szolgáltatásainkat.

Ha már korábban igénybe vette szolgáltatásainkat, akkor valószínűleg tudja, hogy munkaerő-közvetítési szolgáltatásokat nyújtunk személyesen vagy weboldalunkon keresztül (https://www.jobxpro.com/), illetve más módokon is (köztük partnereink weboldalai vagy közösségi oldalak segítségével). Ez a személyes adatok kezeléséről szóló tájékoztató minden olyan személyes adatra vonatkozik, amelyet ezeken a felületeken, illetve ezekhez a felületekhez kapcsolódó eszközökön keresztül gyűjtünk.

A JoblinePro Gbr. (a továbbiakban: JobXpro, vagy Szolgáltató vagy Adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban és a hatályos nemzeti és nemzetközi jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak. A JobXpro adatkezelésivel kapcsolatosan felmerülő, hatályos adatvédelmi tájékoztató folyamatosan elérhető a https://www.jobxpro.com/gdpr címen. A fentieken kívül jelen Adatvédelmi Tájékoztató a ügyfelekkel, illetve a potenciális ügyfelekkel kapcsolatot tartó munkatársak rendelkezésére áll annak érdekében, hogy az érintettek tájékoztatásra kerüljenek jogaik tekintetében, illetve hogy esetleges kérdéseik megválaszolásra kerüljenek. A JobXpro fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változást követően az új tartalmú tájékoztató a hatálybalépést követően haladéktalanul közzétételre kerül az előzőekben megadott elérhetőségeken.

A JobXpro elkötelezett ügyfele és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A JobXpro a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, ami az adatok biztonságát garantálja. Mindezek mellett a cég tudatosan alkalmazza az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) konkrét szabályait és alapelveit, kiemelten az adatminimalizálás elvét – a cég minden egyes adatkezelése tekintetében csak és kizárólag olyan személyes adatokat kezel, gyűjt, tárol, melyek kezeléséhez megfelelő jogalappal rendelkezik és amelyek tevékenységéhez feltétlenül szükségesek.

1.2 Az adatkezeléssel kapcsolatos általános információk
Az adatkezelés céljainál “adatkezelő”-ként megjelölt személy (aki, vagy amely önállóan vagy többes adatkezelés esetén másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajttatja) (továbbiakban: adatkezelő) személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának. Az adatkezelő a személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli. Az adatkezelő az eltérő céllal kezelt adatokat külön-külön (adatkezelésként kezelve) tartja nyilván és vezeti be az adatvédelmi nyilvántartásba, valamint ad róla tájékoztatást jelent Adatkezelési Tájékoztató “Adatkezelési célok” fejezetében. Az adatkezelő az adatkezelés során biztosítja az adatok pontosságát, teljességét és ha az adott adatkezelés céljára tekintettel szükséges naprakészségét, továbbá biztosítja, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

1.3 Adatfeldolgozókkal kapcsolatos általános információk
Az adatkezelő egyes adatkezelési műveletek elvégzéshez (mint például a tárhelyszolgáltató szerverén történő adatok tárolásához) adatfeldolgozókat vesz igénybe. Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit az adatkezelő határozza meg. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hoz, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozza fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végez, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint tárolja és őrzi meg. Az adatfeldolgozásra vonatkozó szerződést az adatkezelő és adatfeldolgozó(i) írásba foglalták. Az adatkezelő adatfeldolgozással nem bízott meg olyan szervezet, amely a feldolgozandó személyes adatok saját üzleti tevékenysége során történő felhasználásában érdekelt. Az adatkezelő által adott utasítások jogszerűségéért az adatkezelő felel. Az igénybe vett adatfeldolgozók adataira és tevékenységére vonatkozó részletek az adatkezelési céloknál kerültek feltüntetésre.
 

2. fejezet Az adatkezelő adatai
 

2.1 Az adatkezelő adatai

Név: JoblinePro GbR.
Székhely címe: Burgstraße 71 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler
Levelezési cím: Németország: Burgstraße 71
53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler

Magyarország: 8000 Székesfehérvár,
Horváth István u. 14.
Uniós adószám Ust-idNr DE 270733662

2.2 DPO – Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei
Amennyiben az adatvédelem, adatkezelés, adatok tárolása, vagy más, személyes adataival kapcsolatos kérdése van társaságunk felé, az alábbi elérhetőségen tud velünk kapcsolatba lépni. Adatvédelmi tisztviselőnk szívesen áll a rendelkezésére.

Adatvédelmi tisztviselőnk neve: Dr. Lórodi László
Levelezési címe: 8000 Székesfehérvár, Horváth István u. 14.
E-mail címe: dpo@reeconsulting.eu


3.fejezet Az adatkezelési célok, a célok tekintetében kezelt személyes adatok köre külön-külön meghatározva
 

Személyes adat Adatkezelés célja
Név és egyéb személyazonosító adatok (anyja neve, születési adatok, lakcím) A Jelöltek azonosítása, munkaerő-közvetítés (Jelöltek részére az optimális munkahely és munkakör megtalálása; JobXpro ügyfelei részére az általuk meghirdetett álláslehetőségekre a megfelelő jelöltek felkutatása), nyilvántartás JobXpro álláskeresői adatbázisában, kapcsolattartás a Jelölttel, tájékoztatás konkrét állásajánlatra történő jelentkezés esetén a jelentkezés elbírálásáról, értesítések további álláslehetőségekről.
E-mail cím kapcsolattartás a Jelölttel a munkaerő-közvetítés során, tájékoztatás konkrét állásajánlatra történő jelentkezésekről, azok elbírálásáról, külön hozzájárulás esetén sikeres közvetítést követően értesítés további álláslehetőségekről
Telefonszám kapcsolattartás a Jelölttel a munkaerő-közvetítés során, tájékoztatás konkrét állásajánlatra történő jelentkezésekről, azok elbírálásáról, külön hozzájárulás esetén sikeres közvetítést követően értesítés további álláslehetőségekről
állampolgárság és külföldi állampolgár esetén tartózkodásának jogalapja munkaerő-közvetítés (Jelöltek részére az optimális munkahely és munkakör megtalálása; JobXpro ügyfelei részére az általuk meghirdetett álláslehetőségekre a megfelelő jelöltek felkutatása),
anyanyelv munkaerő-közvetítés (munkaköri alkalmasság megállapítása)
Jelölt korábbi és jelenlegi munkahelye és a munkavégzés adatai (szakmai tapasztalat, betöltött pozíció, üzleti ágazat, foglalkozási terület, beosztás, foglalkoztatás ideje) munkaerő-közvetítés (Jelöltek részére az optimális munkahely és munkakör megtalálása; JobXpro ügyfelei részére az általuk meghirdetett álláslehetőségekre a megfelelő jelöltek felkutatása), munkaköri alkalmasság és megfelelőség megítélése
referencia (nyilatkozó neve, telefonszáma, a referencia szövege) munkaerő-közvetítés (Jelöltek részére az optimális munkahely és munkakör megtalálása; JobXpro ügyfelei részére az általuk meghirdetett álláslehetőségekre a megfelelő jelöltek felkutatása), munkaköri alkalmasság megítélése
végzettség, képzési adatok, nyelvismeret, számítástechnikai ismeretek munkaerő-közvetítés (Jelöltek részére az optimális munkahely és munkakör megtalálása; JobXpro ügyfelei részére az általuk meghirdetett álláslehetőségekre a megfelelő jelöltek felkutatása), munkaköri alkalmasság és megfelelőség megítélése
vezetői engedély típusa munkaerő-közvetítés (Jelöltek részére az optimális munkahely és munkakör megtalálása; JobXpro ügyfelei részére az általuk meghirdetett álláslehetőségekre a megfelelő jelöltek felkutatása), munkaköri alkalmasság és megfelelőség megítélése
álláskeresési és munkahelyi preferenciák (munkába állás lehetséges ideje, munkavégzés helye, keresett pozíció, foglalkozási terület, munkahelyi motiváló tényezők, bérigény, igényelt juttatások) munkaerő-közvetítés (Jelöltek részére az optimális munkahely és munkakör megtalálása; JobXpro ügyfelei részére az általuk meghirdetett álláslehetőségekre a megfelelő jelöltek felkutatása)
személyiségi jegyek munkaerő-közvetítés (Jelöltek részére az optimális munkahely és munkakör megtalálása; JobXpro ügyfelei részére az általuk meghirdetett álláslehetőségekre a megfelelő jelöltek felkutatása), munkaköri alkalmasság és megfelelőség megítélése
készségeket leíró adatok munkaerő-közvetítés (Jelöltek részére az optimális munkahely és munkakör megtalálása; JobXpro ügyfelei részére az általuk meghirdetett álláslehetőségekre a megfelelő jelöltek felkutatása), munkaköri alkalmasság és megfelelőség megítélése
Amennyiben az álláskeresési folyamat során a jelölt kompetenciafelmérésben vagy interjún vesz részt, a felmérés eredménye, az interjúfeljegyzések valamint a JobXpro tanácsadóinak szakmai ajánlása munkaerő-közvetítés (Jelöltek részére az optimális munkahely és munkakör megtalálása; JobXpro ügyfelei részére az általuk meghirdetett álláslehetőségekre a megfelelő jelöltek felkutatása), munkaköri alkalmasság és megfelelőség megítélése
A Jelölt által az önéletrajzában önkéntesen megadott személyes adatok (pl. fénykép, szakmai erősségek) munkaerő-közvetítés (Jelöltek részére az optimális munkahely és munkakör megtalálása; JobXpro ügyfelei részére az általuk meghirdetett álláslehetőségekre a megfelelő jelöltek felkutatása), munkaköri alkalmasság és megfelelőség megítélése

Az Adatkezelő a Jogosult által megadott megadott személyes adatokat ellenkező megállapodás hiányában az önéletrajzon, illetve a felek közötti szolgáltatási szerződésen történt utolsó módosítástól számított 36 hónapig tárolja. Ezt követően az anyagot a helyreállítás lehetősége nélkül adatbázisából törli.
 

4. fejezet Az adatkezelő egyedi adatkezelése
 

Szervezetünk egyedi adatkezeléseket kizárólag jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint folytat, melyekről a tájékoztató megfelelő pontjaiban szereplő információk szolgálnak tájékoztatásul.
 

5. fejezet Az adatkezelő adattovábbítása(i) / Adatfeldolgozók
 

Az adatkezelő a szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítése érdekében az alábbi partnereknek (külsős szolgáltatók, mint szállító, számlázási szolgáltató vagy bank) továbbít személyes adatot feldolgozás céljából. Vállalkozásunk minden adatfeldolgozóval szerződést kötött, melyben külön rész foglalkozik az adatok megfelelő védelmére vonatkozóan.

5.1 Adatfeldolgozók
Vállalkozásunk az alábbi adatfeldolgozókhoz (partnerekhez, beszállítókhoz) továbbít személyes adatot:

5.1.1 Adatvédelmi szolgáltató
A szolgáltató adatai: Reé Consulting Nonprofit Kft.
Az adatfeldolgozó adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: adatvédelmi szolgáltatások, adatvédelmi tisztviselő (DPO) biztosítása
Az adatfeldolgozó címe: 8000 Székesfehérvár, Várkörút 4. II/26.
E-mail cím: dpo@reeconsulting.eu
Adattovábbítás jogalapja: Szerződés teljesítése

5.1.2 Informatikai szolgáltató
A szolgáltató adatai: Krisztian Maczkó ev.
Az adatfeldolgozó adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: Informatikai szolgáltatások
Az adatfeldolgozó címe: Am Sonnenberg 42 53489 Sinzig
E-mail cím: maczko.krisztian@gmail.com
Adatfeldolgozás helye (webhely vagy cím): Connecta Park / In der Steele 37a, 40599 Düsseldorf
Weboldal:
Adattovábbítás jogalapja: Szerződés teljesítése

5.1.3 Könyvelési szolgáltató
A szolgáltató adatai: Feldmann-Berzen-Sebastian Steuerberater-Sozietät
Az adatfeldolgozó adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: könyvelési szolgáltatás
Az adatfeldolgozó címe: Wilhelmstraße 52 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler
E-mail cím:. info@fbs-steuerberater.de
Adatfeldolgozás helye (webhely vagy cím):
Weboldal: https://www.sbk-rlp.de/
Adattovábbítás jogalapja: Szerződés teljesítése

5.2 Adattovábbítás harmadik fél számára (EU-n belül)
Szervezetünk munkatársai és partnerei (állást kínáló cégek, egyéb szervezetek) részére továbbít ügyfeleiről személyes adatokat azok kifejezett hozzájárulása alapján vagy a szerződés teljesítése érdekében.

5.3 Adattovábbítás harmadik fél számára (EU-n kívülre)
Szervezetünk nem továbbít harmadik fél részére adatot.

5.4 A jelentkező által megadott információkat az Adatkezelő – anonim, az adott személy vonatkozásában beazonosíthatóságot nem eredményező formában – jogosult továbbítani új, potenciális ügyfelek részére – ezen adatok személyes adatnak nem minősülnek
 

6. fejezet Cookie-k (Sütik)
 

6.1 A sütik feladata

 • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről
 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
 • megkönnyítik a weboldal használatát;
 • minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

6.2 Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k
Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az JobXpro weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

6.3 Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)
Mint azt a fentiekben is említettük, a JobXpro weboldalának használata során a felhasználói élmény fokozása, a Szolgáltatásokban rejlő lehetőségek kiaknázása érdekében különféle cookie-k (pl. egy munkamenetre szóló vagy tartós böngésző cookie, flash cookie, stb.) elhelyezésére kerülhet sor. A cookie kis adatcsomag, amely a kiszolgáló által meghatározott információtartalmat gyűjti, illetve tárolja. A JobXpro hibakereséshez, a visszaélések megakadályozása, a szolgáltatás teljesítése és működésének ellenőrzése érdekében és statisztikai célból jogos érdek alapján folyamatosan naplózza és 30 napot követően törli a következő adatokat:

IP cím, dátum és időpont, böngésző, operációs rendszer, látogatott oldal.

A JobXpro által a végfelhasználói készülékén elhelyezett munkamenetre szóló cookie a böngésző bezárásával törlődik. A JobXpro által a Kapcsolattartó végfelhasználói készülékén tartósan elhelyezett böngésző cookie a készülék merevlemezére kerül, és az internetes böngésző bezárása után is megmarad a cookie manuális törléséig, illetve a cookie meghatározott időtartamának lejártáig. A JobXpro által a Kapcsolattartó végfelhasználói készülékén elhelyezett böngésző cookie-k bármikor törölhetők a készülékről, a böngésző megfelelő beállításainak kiválasztásával pedig visszautasítható a cookie-k használata, ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy a Kapcsolattartó nem fogja tudni kihasználni az adott Szolgáltatás összes funkcióját. Minden egyes böngészőben illetve végfelhasználói készüléken külön-külön szükséges a letiltást végrehajtani. A cookie-k kezelésére általában a böngészők eszközök/beállítások menüjében az adatvédelem beállításai alatt van lehetőség. A JobXpro által a Kapcsolattartó véghasználói készülékén elhelyezett flash cookie a készülék merevlemezére kerül és annak törléséig vagy a flash plug-in kitiltásáig gyűjt adatokat. A flash cookie végleges törléséről az alábbi oldalakon olvashat bővebben: http://javascriptprog.hu/2011/02/28/flash-cookie-1-resz-megosztott-helyiobjektum/ (magyar nyelven), http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html (angol nyelven). A JobXpro weboldalának működéséhez a Google Inc. külső webanalitikai és hirdetés-kiszolgáló társaság Google Analytics, Google AdSense és Google AdMob szolgáltatását vesz igénybe. A Google Analitycs cookie-kat használ abból a célból, hogy segítse az adott honlap használatának elemzését. A Google AdSense és AdMob cookie-t helyez el és web beacont (web jelző) használ információgyűjtés céljából. A cookie által tárolt információkat (beleértve a Kapcsolattartó IP-címét) a Google Inc. egyesült államokbeli szerverein tárolja. A Google Inc. átadhatja a gyűjtött információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google Inc. megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google Inc. a Google AdSense és a Google Adwords remarketing keretében olyan, a látogatókat nyomon követő cookie-kat helyez el a Kapcsolattartók készülékén, amelyek a látogatók online magatartását figyelik, és amelyek alapján a Google Inc. a Kapcsolattartói magatartáson, érdeklődési körön alapuló reklámot tesz számukra elérhetővé más weboldalakon. A nyomon követő cookie lehetővé teszi a Google Inc. számára a honlaplátogató azonosítását egyéb weboldalakon is. A Google Inc. „Adatvédelmi irányelvei” a http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/ honlapon érhető el. A Google Inc. weboldalán a Google Inc. adatokkal kapcsolatos tevékenységéről és a cookie-k letiltásáról, a hirdetések személyre szabásáról további hasznos információk találhatóak: http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/ads/.


7. fejezet
Az érintett jogai

 

7.1 Tájékoztatáshoz való jog
A JobXpro. megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.
A JobXpro Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatója a következő linken érthető el: https://new.jobxpro.com/gdpr

A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A költségtérítés mértékét a felek között létrejött szerződés is rögzítheti. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.
Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 15 napon belül írásban tájékoztatja az érintettet kérelmének tárgyával kapcsolatban vagy a kérelem elutasításáról.

7.2 Az érintett hozzáféréshez való joga
Az érintett (mint bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy)(továbbiakban : érintett ) kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá az érintett személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
Az adatkezelő felé intézett kérelem útján történő információszerzésen kívül az érintett a személyes adatait érintő adatkezelésekről az adatvédelmi nyilvántartásból is tájékozódhat. Az adatvédelmi nyilvántartás nyilvános, abba bárki betekinthet, az abban foglaltakról feljegyzést készíthet. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást. Az adatkezelő felé intézett adathozzáférési kérelem benyújtására a jelen tájékoztatóban megadott elérhetőségek bármelyikén lehetséges.

7.3 Helyesbítés joga – Kérelmezheti személyes adatainak helyesbítését
Az adatkezelő az érintett kérésre alapján megvizsgálja a helyesbítési kérelemben szereplő személyes adatot, hogy az valóban nem felel e meg a valóságnak. Amennyiben a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.
Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.
Az adatkezelő felé intézett kérelem, nyilatkozat benyújtása a jelen tájékoztatóban megadott elérhetőségek bármelyikén lehetséges.

7.4 Törléshez való jog – Kérelmezheti személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését
Az adatkezelő az érintett kérelme alapján elvégzi a kérelemben szereplő személyes adatok törlését vagy zárolását. Az adatok törlése során az adatkezelő a személyes adatokat felismerhetetlenné teszi oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.
Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az érintett kérése alapján történő adattörlésen felül az adatkezelő törli a személyes adatot, ha
a) annak kezelése jogellenes;
b) az hiányos vagy téves és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
c) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
d) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.
Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:
a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
b) a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
c) a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján;
d) vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
Az Adatkezelő a személyes adatok törlését, haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül teljesíti. Az adatkezelő a törlésről értesíti az érintettet, továbbá mindazokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. Az adatkezelő felé intézett kérelem, nyilatkozat benyújtása a jelen tájékoztatóban megadott elérhetőségek bármelyikén lehetséges.

7.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog – Az érintett kérelmezheti személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - korlátozását
Az adatkezelő törlés helyett zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Az adatok zárolása során az adatkezelő a személyes adatokat azonosító jelzéssel látja el további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.
Az adatkezelő akkor korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül: 

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
  Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
  Az Adatkezelő a személyes adatok zárolását, haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül teljesíti. Az adatkezelő, a zárolásról, értesíti az érintettet, továbbá mindazokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.
  Az adatkezelő felé intézett kérelem, nyilatkozat benyújtása a jelen tájékoztatóban megadott elérhetőségek bármelyikén lehetséges.

7.6 Adathordozáshoz való joga
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Az adatkezelő felé intézett kérelem, nyilatkozat benyújtása a jelen tájékoztatóban megadott elérhetőségek bármelyikén lehetséges.

7.7 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
Az adatkezelő felé intézett kérelem, nyilatkozat benyújtása a jelen tájékoztatóban megadott elérhetőségek bármelyikén lehetséges.

7.8 Tiltakozás joga – Tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen
Az érintett nyilatkozat formájában az alábbi esetekben tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen:
a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvéleménykutatás
c) vagy tudományos kutatás céljára történik.
A tiltakozó nyilatkozat olyan nyilatkozat, amelyben az érintett kifogásolja személyes adatának vagy adatainak kezelését, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri.
Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.
Az adatkezelő felé intézett kérelem, nyilatkozat benyújtása a jelen tájékoztatóban megadott elérhetőségek bármelyikén lehetséges.

7.9 Visszavonás joga
Az érintett jogosult arra, hogy önkéntes hozzájárulását az adatkezelőhöz intézett nyilatkozatával bármikor, indoklás nélkül visszavonja. A nyilatkozat az adatkezelő tudomására jutásától hatályos. Az adatkezelő felé intézett kérelem, nyilatkozat benyújtása a jelen tájékoztatóban megadott elérhetőségek bármelyikén lehetséges.

 

8. fejezet
Az érintett jogérvényesítési lehetőségei

8.1 Elsősorban az adatkezelőnél éljen kérelmével, panaszával
Abban, Ön, mint érintett úgy gondolja, hogy adatkezelő a személyes adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével megsértette személyiségi jogát, javasoljuk, hogy panaszával első körön az adatkezelőhöz forduljon.
A panaszát az adatkezelő az alábbi elérhetőségein fogadja:
Link (URL):
E-mail cím:
Postai levelezés során:

Az adatkezelő a hozzá beérkezett panaszokat a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül írásban megválaszolja. Amennyiben az adatkezelő válasza nem érkezik meg önhöz ezen határidőn belül, vagy a válasz megérkezik, de azzal nem ért egyet, úgy fordulhat az adatkezelések kapcsán eljáró hatósághoz.

8.2 Másodsorban forduljon a Hatósághoz
Abban az esetben, ha a személyes adatainak kezelése kapcsán keletkező panaszával az adatkezelőt már megkereste, de a rá – jogszabály szerint - meghatározott időn belül nem válaszolt önnek, vagy válaszolt, de válaszával ön nem ért egyet, Magyarországon panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH).
A NAIH elérhetősége:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 0613911400
https://www.naih.hu

Azonos ügyekben Németországban cégünk székhelye szerinti adatvédelmi hatóság az illetékes:
Név: Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz
székhely: Hintere Bleiche 34. 55116 Mainz
levelezési címe: Postfach 30 40, 55020 Mainz
telefon: +49 (0) 6131 8920-0
https://www.datenschutz.rlp.de/de/themenfelder-themen/kontakt/

8.3 Végső esetben forduljon Bírósághoz
Az érintett az adatátvevő az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat:

 • jogainak megsértése esetén, valamint
 • ha az érintett az adatkezelőnek a tiltakozási kérelem alapján meghozott döntésével nem ért egyet, illetve,
 • ha az adatkezelő a tiltakozási kérelem benyújtásától számított legfeljebb 15 napos határidőt elmulasztja (a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül),
 • ha a helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén (a kérelem kézhezvételét követő 25 nap után), ha, az érintett az adatkezelő a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait nem fogadja el,
 • ha az adatkezelő megtagadja az érintett adatkezelő kérelmét az általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá az érintett személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről, bírósághoz fordulhat. A per során azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

 

9. fejezet
Adatvédelem

9.1 Adatvédelmi incidens
Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Az adatvédelmi incidens megfelelő és kellő idejű intézkedés hiányában fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat okozhat a természetes személyeknek, többek között a személyes adataik feletti rendelkezés elvesztését vagy a jogaik korlátozását, a hátrányos megkülönböztetést, a személyazonosság-lopást vagy a személyazonossággal való visszaélést. Az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb 72 órán belül be kell jelenteni az illetékes felügyeleti hatóságnál, kivéve, ha az elszámoltathatóság elvével összhangban bizonyítani lehet, hogy az adatvédelmi incidens valószínűleg nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Az érintett személyt késedelem nélkül tájékoztatni kell, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személy jogaira és szabadságára nézve, annak érdekében, hogy megtehesse a szükséges óvintézkedéseket.

9.2 Általános adatvédelmi szabályozások
Az adatkezelő az adatkezelési műveleteket úgy tervezte meg és hajtja végre, hogy az, az Info tv. és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítja az érintettek magánszférájának védelmét, így:

 • Az adatkezelő (illetve az általa megbízott az adatfeldolgozó) gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakította azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., valamint az egyéb adat és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
 • Az adatkezelő megfelelő intézkedéseket tett különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
 • A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolva és az érintetthez rendelve.
 • Az adatkezelő és az adatfeldolgozó(k) az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel vannak a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választották, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve azon eseteket, amikor ez aránytalan nehézséget

 

10. fejezet
Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.
A JobXpro. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

11. fejezet
Adatvédelmi kisokos
(meghatározások)

 • a GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete
 • érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve -azonosítható természetes személy;
 • személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
 • hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
 • tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri; • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajttatja;
 • adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS minta, íriszkép) rögzítése is;
 • adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;
 • adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
 • adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;
 • adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is - személyes adatok feldolgozását végzi;
 • harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely, vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
 • adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés;
 • adatbiztonság: a személyes adatok jogosulatlan kezelése, így különösen megszerzése, feldolgozása, megváltoztatása és megsemmisítése elleni szervezési, technikai megoldások, valamint eljárási szabályok összessége; az adatkezelés azon állapota, amelyben a kockázati tényezőket - és ezáltal a fenyegetettséget - a szervezési, műszaki megoldások és intézkedések a minimálisra csökkentik;